SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej


Zasady i wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

1. Zespół udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
2. Zespół udostępnia dokumentację medyczną podmiotom i organom do tego upoważnionym zgodnie z przepisami prawa na podstawie wniosku złożonego w formie pisemnej.
3. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniających zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
4. Zespół udostępnia dokumentację medyczną w następujący sposób:
a) do wglądu w sekretariacie przychodni;
b) poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii;
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, wyłącznie uprawnionym organom lub podmiotom na pisemne żądanie udostępnienia oryginałów.
5. Nie pobiera się opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
a) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu w żądanym zakresie oraz wybranym sposobie udostępnienia;
b) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
6. Zwolnienie z opłaty znajduje zastosowanie tylko przy pierwszym udostępnieniu dokumentacji medycznej w żądanym przez pacjenta lub jego przedstawiciela zakresie oraz wybranym sposobie udostępnienia. Każde kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej – w tym samym zakresie i w ten sam sposób – jest już odpłatne na normalnych zasadach.
7. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Zespół pobiera opłaty w następującej wysokości:
a) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”;
b) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej w formie papierowej 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” za sporządzenie wyciągu, odpisu;
c) za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” za sporządzenie wyciągu, odpisu.


Historia wpisu:

Pokaż aktualny

Data modyfikacji: 2020-02-18 12:55:10 (@Administrator) - podgląd

Data modyfikacji: 2020-02-12 08:04:37 (@Administrator) - podgląd