SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Dostępność

Raport dostępności do pobrania TUTAJ

Deklaracja dostępności

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa Bemowo-Włochy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

www.zozbemowo.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest , @zozbemowo.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 163 71 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Ul. Gen. Meriana C. Coopera 5
01-315, Warszawa

Główny numer szpitala: 25 163 71 30

E-mail: sekretariat@zozbemowo.pl

Strona internetowa: https://www.zozbemowo.pl/

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:


Dostępność architektoniczna

Budynki w których świadczone są usługi medyczne przez SZPZLO Warszawa Bemowo Włochy

Przychodnia Coopera

Wejście przez drzwi główne, schody +  pochylnie. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, 2 windami. Miejsca parkingowe oznaczone znakami poziomym
i pionowym. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przychodnia Wrocławska

Wejście przez drzwi główne schody + pochylnie oraz z poziomu gruntu . Komunikacja
w budynku dostępna korytarzami, schodami oraz windą. Miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przychodnia Czumy

Wejście przez drzwi główne schody +  pochylnie oraz z poziomu gruntu. Komunikacja
w budynku dostępna korytarzami, schodami oraz windą. Miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przychodnia Powstańców Śląskich 19

Wejście przez drzwi główne schody + pochylnia. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami oraz windą. Miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomym
i pionowym. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przychodnia Cegielniana

Wejście przez drzwi główne schody +  pochylnie. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami oraz windą. Miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przychodnia Janiszowska

Wejście do budynku schody + pochylnie oraz z poziomu gruntu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, platforma dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przychodnia 1-go Sierpnia

Wejście do budynku schody + pochylnie. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami oraz windą. Miejsca parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania
z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Przychodnia Szybowcowa

Wejście główne do budynku schody + pochylnia. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, platforma dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.