SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Karta Praw Pacjenta

WITAMY PAŃSTWA W PLACÓWKACH NASZEGO ZESPOŁU
WSZYSTKIM NASZYM PACJENTOM ŻYCZYMY DOBREGO ZDROWIA NA DŁUGIE LATA
Dyrektor

 

KARTA PRAW PACJENTA

 

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
(Na podstawie Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
NASZ PACJENT MA PRAWO DO:
 1. świadczeń medycznych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, do konsultacji innego lekarza lub pielęgniarki oraz natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia;
 2. przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych;
 3. pełnej informacji o stanie zdrowia oraz proponowanych procedurach medycznych, łącznie z ryzykiem ich wykonania oraz  informacji o rodzajach świadczeń  medycznych udzielanych przez zakład;
 4. zachowania tajemnicy o stanie zdrowia (lekarz może udzielić informacji o stanie zdrowia Pacjenta tylko za Jego zgodą i tylko upoważnionym przez Niego osobom);
 5. wyrażenia zgody lub odmowy na proponowane leczenie lub badanie;
 6.  intymności i poszanowania godności osobistej i bezpieczeństwa w czasie wykonywania usługi medycznej;
 7. dostępu do swojej dokumentacji medycznej a także na wniosek Jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej;
 8. otrzymania od swojego lekarza skierowania na niezbędne badania diagnostyczne lub do specjalisty (o niezbędności badania lub konsultacji decyduje lekarz);
 9. wcześniejszego uzgodnienia w rejestracji osobiście, przez osoby trzecie i telefonicznie terminu świadczenia zdrowotnego;
 10. złożenia skargi, gdy zostaną naruszone Jego prawa, a także gdy dostrzeże nieprawidłowości w funkcjonowaniu SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy do:
  – Kierownika przychodni lub osoby przez niego upoważnionej
  – Dyrektora Zespołu
  – Rzecznika Praw Pacjenta
  – Organu Założycielskiego
  – Okręgowej Izby Lekarskiej
  – Okręgowej Izby Pielęgniarskiej i Położnych.

Informacje Prawa Pacjenta do pobrania TUTAJ
Więcej informacji na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta
https://www.gov.pl/web/rpp/prawa-pacjenta