SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Status Prawny


Status prawny – uregulowany w KRS 0000003553.

Zespół działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 160 z późn.zm.), tj. z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190);
2. ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210, poz. 2135 z późn.zm.); Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759 i 777, ostatnia zmiana z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 844);
3. ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 r. nr 52 poz. 417 z późn.zm); tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1127);
4. ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. nr 28 poz. 152 z późn.zm.); tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 537);
5. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1435); tj. z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 576);
6. ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994, nr 111, poz. 535 z późn.zm.);
7. aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/wymienionych ustaw;
8. innych ustaw i przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą;
9. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ;
10. statutu Zespołu;
11. Regulaminu Organizacyjnego.


Historia wpisu:

Pokaż aktualny

Data modyfikacji: 2020-02-18 12:54:05 (@Administrator) - podgląd

Data modyfikacji: 2020-02-18 12:50:05 (@Tomasz Dąbrowski) - podgląd

Data modyfikacji: 2020-02-12 08:17:52 (@Administrator) - podgląd