SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Remont i modernizacja pomieszczeń w przychodni ul. Wrocławska 19

Data zamieszczenia: 02.08.2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 1 do pobrania TUTAJ.

Załącznik nr 2 do pobrania TUTAJ.

Załącznik nr 3 do pobrania TUTAJ.

Załącznik nr 4 do pobrania TUTAJ.

Dokumentacja techniczna do pobrania TUTAJ .

Unieważnienie postępowania przetargowego

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Bemowo ul. Wrocławska 19 informuje, że unieważnia w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia został przez zamawiającego nienależycie opisany, przez co postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.