SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Remont i modernizacja pomieszczeń w przychodni ul. Wrocławska 19 z dnia 30.08.2010

Data zamieszczenia: 30.08.2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ .

Załącznik nr 1 do pobrania TUTAJ.

Załącznik nr 2 do pobrania TUTAJ.

Załącznik nr 3 do pobrania TUTAJ.

Dokumentacja techniczna do pobrania TUTAJ.

Powiadomienie o wyborze oferty TUTAJ

Pytania i odpowiedzi

Pytanie (z dn. 02.09.2010 r): SIWZ i umowa nie określają warunków i terminu płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia. Prosimy o określenie warunków zapłaty (czy będą uwzględnione faktury przejściowe) i terminu płatności faktur od daty ich złożenia?
Odpowiedź (dn.02.09.2010 r): Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytanie informuje, że zgodnie z § 7 pkt. 1 ppk. 1 wzoru umowy – jest możliwość wystawienia faktur częściowych.

UWAGA

Zamawiający postanawia wprowadzić zmianę zapisu w § 6 umowy „wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia” w sposób następujący: Punkty od 1 do 11 pozostają bez zmian. Zamawiający uzupełnia § 6 o dodatkowe punkty o nr 12, 13, 14, 15 o treści następującej:

Punkt 12
Zapłata na rzecz Wykonawcy nastąpi po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy bez usterek (odbiór ostateczny) zgodnie z wymogami określonymi w § 7

Punkt 13
Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury przelewem na konto Wykonawcy prowadzone w /…………/ nr /…………./ w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

Punkt 14
Płatność faktur częściowych zgodnie z § 7 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

Punkt 15
Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.