SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A
Zapraszamy na szczepienia p-ko Covid 19 do wszystkich naszych przychodni Bemowo-Włochy – zapisy pod nr 22 163-71-00

Modernizacja przychodni zdrowia przy ul. Czumy 1 (18.07.2007)

Przetarg nieograniczony.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ
Numer ogłoszenia: 121682 – 2007
Data zamieszczenia: 18.07.2007

Dokumentacja techniczna (plik ZIP) do pobrania TUTAJ.
Unieważnienie postępowania przetargowego

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Bemowo jako Zamawiający, unieważnia postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.93 pkt 4 Ustawy PZP

Pytanie

W kosztorysie dotyczącym instalacji elektrycznych w budynku przychodni przy ul. Czumy 1 występują zerowe ilości w pozycjach 266, 267, 268. Proszę o określenie ilości jednostek miary w tych pozycjach.

Odpowiedź

Należy przyjąć ilości jak niżej:
– w poz. 266 – 5
– w poz.267 – 20
– w poz. 268 – 28