SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Modernizacja przychodni zdrowia przy ul. Wrocławskiej 19 (30.07.2007)

Przetarg nieograniczony.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ
Numer ogłoszenia: 129440 – 2007
Data zamieszczenia: 30.07.2007

Dokumentacja techniczna (plik ZIP) do pobrania TUTAJ

UNIEWAŻNIENIE
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo jako zamawiający, zgodnie z art. 93 pkt 1 ppkt 1 Ustawy „Prawo zamówień publicznych” unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (BZP Nr ogłoszenia 129440 z dnia 30.07.2007 r)
Pytanie (09.08.2007r.)

Prosimy o uwzględnienie naszej sugestii dotyczącej zmiany etapów, w których będzie realizowana płatność za wykonane roboty oraz termin płatności faktury końcowej. Obecnie projekt umowy przewiduje jednokrotną płatność po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia. Naszym zdaniem, płatność powinna być realizowana na podstawie faktur przejściowych wystawianych jednokrotnie w każdym miesiącu w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, dzięki czemu będzie możliwe utrzymanie odpowiedniej płynności finansowej przy wykonywaniu w/w robót, a co za tym idzie – sprawnej realizacji.

Odpowiedź (13.08.2007r.)

Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytanie i zawartą w niej sugestię postanawia wprowadzić zmianę zapisu w §6 umowy w sposób następujący:

Wszystkie punkty wymienione w §6 zostają usunięte. Zamawiający wnosi następujące punkty w §6 umowy.

1. Zapłata na rzecz Wykonawcy nastąpi po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy bez usterek (odbiór ostateczny) zgodnie z wymogami określonymi w §4.

2. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury przelewem na konto Wykonawcy prowadzone w /……../ nr/…………/ w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia na konto Zamawiającego środków finansowych z Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy przeznaczonych na sfinansowanie tych robót.

3. Dopuszcza się dwie faktury częściowe na podstawie procentowego zaawansowania robót (do 80% wykonanych robót), potwierdzonych protokołem odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę.

4. Zamawiający w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia środków z Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy dokona Wykonawcy zapłaty za przedstawioną fakturę częściową za prace potwierdzone protokółem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcą.

5. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.