SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Modernizacja przychodni przy ul. Czumy 1 (16.08.2007)

Przetarg ograniczony.

Numer ogłoszenia: 142654 – 2007
Data zamieszczenia: 16.08.2007

Warszawa: Modernizacja przychodni zdrowia przy ul. Czumy 1
Numer ogłoszenia: 142654 – 2007; data zamieszczenia: 16.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Bemowo, ul. Wrocławska 19, 01-493 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6382333 w. 202, fax 022 8362489.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbemowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja przychodni zdrowia przy ul. Czumy 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wymianę instalacji elektrycznej w części budynku oraz modernizację korytarzy

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca wniesie wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: I. Posiadają uprawnienie do do wykonywania działalności objętej przedmiotowym zamówieniem. II. Wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pięciu w tym minimum dwóch w obiektach placówek służby zdrowia robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, tj. remontów lub modernizacji. III. Wykonawcy muszą dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. IV. Wykonawcy nie mogą zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne chyba, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości ci wykonania decyzji właściwego organu. V. Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż równowartość 200.000, PLN. VI. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Odnośnie sytuacji podmiotowej wykonawcy, ocena spełnienia tych warunków będzie dokonywana na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów. 2. Odnośnie zdolności ekonomicznej i finansowej, ocena spełnienia tych warunków będzie dokonywana na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów. 3. Odnośnie zdolności technicznej wykonawcy, ocena spełnienia tych warunków będzie dokonywana na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów wymaganych w postępowaniu oraz wykonanych robót, o których mowa w warunkach udziału w postępowaniu. Ocena wniosku oparta będzie na ocenie /spełnia – nie spełnia/ wszystkich warunków. Jeżeli ilość wniosków spełniających warunki będzie większa niż 5, zamawiający zakwalifikuje 5 wniosków, w których wykonawcy wykażą największe doświadczenie techniczne. W przypadku konieczności dodatkowej kwalifikacji decydować będzie ogólna wartość wykonanych robót.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 2.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pięciu w tym minimum dwóch w obiektach placówek służby zdrowia robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, tj. remontów lub modernizacji , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę robót, do których nie zostaną załączone dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień. 4. Wykonawca przedstawi aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 5. Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek , potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż równowartość 200.000, PLN wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 6. Wykonawca przedstawi aktualną polisę, a w przypadku gdy wykonawca nie posiada polisy inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo 01-493 Warszawa ul. Wrocławska 19 I-sze pietro, pokój 230 w godz: 9,00 – 15,00.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2007 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiajacego I-sze piętro, pokój 230.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).