SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Kompleksowe ubezpieczenie SZPZLO przez okres 24 miesięcy

Treść zamówienia do pobrania TUTAJ.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytanie zadane w dniu 08.03.2007 r.:

Chcielibyśmy stanąć z Państwem do przetargu na ubezpieczenie placówki NZOZ Warszawa Bemowo, ale ze względu na zbyt wysokie sumy gwarancyjne dla lecznictwa otwartego na warunkach act committed, nie jesteśmy w stanie. Limity naszej odpowiedzialności w tym zakresie ochrony mogą być na poziomie:

200 – 300 tys. zł.

W imieniu ……………………. bardzo proszę o obniżenie tych sum do proponowanych przez nas limitów.

Odpowiedź dnia 09.03.2007 r.:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadający pytanie nie dokładnie zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zamawiającym jest Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Bemowo i w skład Zespołu wchodzą 3 przychodnie zdrowia znajdujące się na terenie dzielnicy Bemowo. Placówka wymieniona przez zadającego pytanie (NZOZ) to Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej a takim zamawiający nie jest.

Pytanie zadane w dniu 12.03.2007 r.:

W związku z otrzymaną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na usługi w zakresie kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Bemowo, zadający pytanie ……………………………… zwraca się z prośbą o dodatkową informację czy w w/w przetargu pośredniczy broker?

Odpowiedź dnia 13.03.2007 r.:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo obsługuje firma Medbroker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 65a. Osobą upoważnioną jest Pan Robert Leszczyński.

Tel. /fax 022 668 74 92 , tel. kom. 0 601 230 695

Pytania zadane w dniu 13.03.2007 r.:

W związku z otrzymaną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na usługi w zakresie kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Bemowo ………………….. zwraca się z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji:

Przedstawienie wykazu szkód i roszczeń za okres ostatnich trzech lat z ubezpieczeń majątkowych i OC, uwzględniający rodzaj szkody, wysokość szkody, przyczynę oraz datę jej powstania.
Określenie ogólnej wartości wszystkich transportów gotówki przewidzianych w dwuletnim okresie ubezpieczenia lub łącznej ilości transportu gotówki w w/w okresie.
Podanie treści zamieszczonych klauzul lub informację, że dopuszcza się treść klauzul stosowana przez ubezpieczyciela.
Podanie sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z podziałem na sprzęt biurowy i medyczny. Wyjaśnienie czy ubezpieczeniem all risks będzie objęty wyłącznie sprzęt elektroniczny w wartości odtworzeniowej (do 5 lat) czy również sprzęt powyżej 5 lat.
Prosimy o przedstawienie wykazu sprzętu elektronicznego ubezpieczanego w wartości odtworzeniowej lub potwierdzenie, że taki wykaz zostanie dołączony do polisy.
W ust. III Opis przedmiotu zamówienia dopisać pkt. 6 „Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych.
Wprowadzenie zmian do zapisów w Umowie nr…… 2007 (Załącznik nr 3): § 2Umowa zostaje zawarta na okres dwóch lat od dnia 01 kwietnia 2007 r do dnia 31 marca 2009 r.§ 9 „Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron”
Czy SZPZLO Bemowo prowadzi jakąś inną działalność z tytułu której zawierane są kontrakty?
Jakiego rodzaju mienie najmuje SZPZLO Bemowo, które stanowi przedmiot ubezpieczenia ?
W jakim zakresie zatrudniani są podwykonawcy ?
Ilu podwykonawców zatrudnia firma i z iloma ma podpisane umowy stałe?
Zwracamy się z prośba o wykreślenie ze SIWZ z pkt. 3 podpunktu C „ Spowodowane wadą dostarczonych towarów (środków i materiałów medycznych).

Odpowiedzi na pytania

Pyt. 1

W okresie ostatnich 3 lat nie było żadnych roszczeń osób trzecich oraz zamawiający nie otrzymał informacji o zdarzeniach mogących powodować takie roszczenia. W roku 2006 wypłacono ok. 800 zł. odszkodowania z tytułu szkody zalaniowej.

Pyt. 2

Zamawiający informuje, że transport miesięczny gotówki odbywa się średnio 3 razy w miesiącu. Średnia wartość 25.000,0 PLN

Pyt. 3

Zamawiający dopuszcza klauzulę w treści stosowanej przez ubezpieczyciela.

Pyt. 4 i 5

Wykaz sprzętu elektronicznego w załączeniu TUTAJ (plik pdf).

Pyt. 6

Zamawiający dopisuje w ust. 3 w części Opisu przedmiotu zamówienia punkt 6 w treści:

„Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych”

Pyt. 7

Zamawiający wprowadza zmianę zapisów do umowy (Załącznik nr 3)

W § 2 „Umowa zostaje zawarta na okres dwóch lat od dnia 01 kwietnia 2007 r do dnia 31 marca 2007 r.”

W § 9 „Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron”

Pyt. 8

Zespół prowadzi tylko działalność medyczną. Kontrakty zawierane są z lekarzami.

Pyt. 9

Zespół dzierżawi analizator do badań immunoserologicznych.

Pyt. 10 i 11

Za podwykonawców rozumie się lekarzy kontraktowych oraz podmioty pomocnicze do wykonywania badań, które Zespół nie prowadzi w swoich placówkach. Podmioty te są zobowiązane do indywidualnego ubezpieczenia się. Umowy nie są stałe tylko na czas określony.

Pyt. 12

Zespół nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu w specyfikacji.