SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Dostawa cyfrowego aparatu ultrasonograficznego (13.07.2007)

Przetarg nieograniczony.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ.
Numer ogłoszenia: 115833 – 2007
Data zamieszczenia: 10.07.2007
Z przyczyn technicznych dokumentacja techniczna do specyfikacji będzie udostępniona na stronie internetowej w dniu 18.07.200r.

W związku z tym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.08.2007 do godz.: 9:00 a termin wniesienia wadium przedłuża do dnia 09.08.2007 r. do godz.: 10:00

Dokumentacja techniczna (plik zip) do pobrania TUTAJ

UNIEWAŻNIENIE
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Bemowo jako zamawiajacy, zgodnie z art. 93 pkt 1 ppkt 1 Ustawy -Prawo zamówien publicznych” unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (BZP Nr ogłoszenia 115833 z dnia 10.07.2007 r)

Warszawa: Modernizacja przychodni zdrowia przy ul. Powstańców Śląskich 19
Numer ogłoszenia: 115833 – 2007; data zamieszczenia: 10.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Bemowo, ul. Wrocławska 19, 01-493 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6382333 w. 202, fax 022 8362489.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbemowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja przychodni zdrowia przy ul. Powstańców Śląskich 19.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w zakresie: wymiany instalacji elektrycznej, modernizacji korytarzy i pomieszczeń technicznych roboty budowlane, wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dołączą do oferty dokumenty wymagane przez zamawiającego.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca winien dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pięciu w tym minimum dwóch w obiektach placówek służby zdrowia robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, tj. remontów lub modernizacji o wartości powyżej 240 tysięcy złotych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę robót, do których nie zostaną załączone dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień. 4. Wykonawca przedstawi aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek , potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż równowartość 500.000, PLN wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca przedstawi aktualna polisę, a w przypadku gdy wykonawca nie posiada polisy inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000, PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Bemowo 01-493 Warszawa ul. Wrocławska 19 I-piętro pokój 230 Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 20 zł..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2007 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, I-sze piętro pokój 230.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).